Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gingen of lofzangen, den Heer groot maken, roemen en prijzen. O! de onderlinge liefde die zij dan wel gevoelen, vooral wanneer de Heere, naar Zijne beloften, in het midden is, deze is onuitsprekelijk; maar zij hebben aan dit zamenzijn, hoe begeerlijk het ook is, die behoefte niet dat zij zonder hetzelve geene liefderijke gemeenschap met eikanderen zouden kunnen oefenen. Het geloof vereenigt hen in liefde (en somtijds sterker ,dan dat zij bij elkander zijn) met zulken die verre naar het ligchaam van hen verwijderd zijn, die zij zelfs nimmer aanschouwd hebben, zoodat het in dit opzigt ook waarheid is: die gij niet gezien hebt en nogtans liefhebt. De geloovigen kunnen op gebogen knieën in de eenzaamheid zulk eene teedere liefde gevoelen'voor allen die Jezus in" onverderfelijkheid liefhebben (hetzij zij zwak of sterk in het geloof zijn, indien zij maar in opregtheid voor den Heere leven) dat zij zich in verwondering verliezen, en voor den Heere betuigen : Uw volk, is mijn volk! zoodat zij door die liefde met de innigste teederheid en deelneming elkanders belangen den Heere voordragen; licht, bemoediging en kracht voor eikanderen afsmeeken; medelijden met elkanders gebreken en zwakheden hebben; voor elkander verzoening in het bloed van hunnen dierbaren Borg afsmeeken; zich als' aan elkander op nieuw verbinden in den strijd tegen de vijanden, in het geloof dat zij door één bloed gekocht, en door éénen Geest wedergeboren, vernieuwd en geheiligd zijn; dat zij vreemdelingen hier op aarde,

Sluiten