Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reizigers naar een beter vaderland zijn, waar zij allen eens zullen ingeleid worden in het vaderlijke huis, waar zij geene gebrekkige, maar eene volmaakte liefde en gemeenschap zullen oefenen, wanneer hun geloof met aan- ^ schouwen zal verwisseld worden.

Wat was er nog niet te zeggen, dat ik, om de kortheid in dit, stukje te behartigen, niet aan kan voeren; hoe het dierbaar geloof werkzaam is in de liefde tot God en den naasten. Welgelukzalig is hij die bij zalige bevinding door genade er zooveel van geleerd heeft, dat hij het weinige dat er van gezegd is, hartelijk kan instemmen, en er door den Geest Gods ingeleid, verder over na mag denken. Ja gelukkig hij, die wat hem ontvalt op deze aarde, 'waar hij mede te leur gesteld wordt, wat hem drukt of dreigt, die in zijn gemoed onder vin dt (hoe klein de kiem van zijn geloof in zijn oog ook is), dat hij deel heeft aan dat dierbaar geloof, aan dien schat, aan dat pand van groote waarde, daar eene geheele wereld met mede te vergelijken is. Nog eens, onuitsprekelijk gelukkig is hij, die een geloof bezit dat van den echten stempel is; dat in de ure des doods proefhoudend zijn zal. ....

Ons geloof moet echt zijn. Het geloot is niet echt, of liever, hij bezit geen waar geloof in Christus, die in de bloote beschouwing der waarheden van het Evangelie berust, zonder dat de waarheid kracht op zijn hart en wandel oefent. Die Christus met den mond heeft beleden, en uiterlijke godsdienstpligten uit ge-

Sluiten