Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woonte of uit een werkheilig beginsel, om daardoor behouden te worden, betracht; die zelfs vele zedepligten vervult, die stipt eerlijk is, en eenen afkeer heeft om iemand te bedriegen; met één woord, die met den jongeling onberispelijk is; zelfs zij missen dit geloof, die zich vroom vertoonen, veel over godsdienst des harten met veel ophef en uitwendige levendigheid en vurige gebaarden kunnen spreken, doch die er in het verborgen weinig, of geen werk van maken; die zich gaarne bij en onder de godzaligen voegen, en liefst bij dezulken, die, of door onkunde en minder beoefening voor den Heere, de geesten niet kunnen beproeven of zij uit God zijn, of die door eene al te groote toegevendheid ras het beste denken, zonder goddelijk, licht in te smeeken, om te kunen beoordeelen, overeenkomstig Gods Woord, wat zij hooren of zien; die dns spoedig menschen, die meesterlijk de helsche kunst van huichelen verstaan, of andere hebben leeren naspreken, door hunne eenvoudigheid opnemen en toespreken als opregte menschen, waardoor zij in hun zelfbedrog niet weinig gesterkt worden; onder deze menschen zijn er die in gezelschappen uitgebreide en verhevene gebeden en dankzeggingen kunnen doen, lnid zingen, en veelal gaarne het eerste en laatste woord hebben, om als wat groots aangezien te worden. Maar meergeoefende vromen, die meer inwendig licht ontvangen hebben, gevoelen niet zelden zooveel afkeor van hetgeen deze ongelukkigen verrigten, als anderen er mede

Sluiten