Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingenomen zijn. Zij gevoelen dat er iets, en' wel het voornaamste ontbreekt, en zij gevoelen met hen die vereeniging niet, die zij met waarlijk opregte zielen gevoelen, die spaarzaam nn en dan een woord onder veel zuchtingen en strijd stamelen.

Dat de opgenoemde uiterlijk godsdienstige en schijnvromen, die wij nog in vele soorten zouden kunnen onderscheiden, het waar geloof niet bezitten, blijkt duidelijk; want bij het minste onderzoek, dat onpartijdig op Gods Woord gegrond geschiedt, wordt men overtuigd, dat zij nooit regt aan zichzelven ontdekt zijn, en dus niet weten dat zij arm, jammerlijk, blind en naakt zijn, zijnde rijk en verrijkt, hebbende geens dings gebrek; en dat het steunen op deugd en pligten, ofr hunne gedaante van godzaligheid uit diepe blindheid voortvloeid. Zelfs ontdekt men al spoedig, wanneer men menschen van dien stempel, die niet meer dan een schijngeloof hebben, doch zich inbeelden dat hunnen staat goed, en den weg die zij betreden regt is, niet meesterachtig of liefdeloos (dat geen kind Gods betaamt) maar teeder en meêdoogend,. doch getrouw onderzoekt op welk een grond zij staan, en wat zij van God en zichzelven hebben leeren kennen, en hoe zij met hunne zonden en bederf, omtrent Christus leerden verkeeren en nog werkzaam zijn; met één woord, of zij waarlijk wedergeboren en vernieuwd zijn, dat zij vijandschap doen blijken tegen hen die door dit onderzoek hun heil bedoelen; zij zullen spoedig het verkeer

Sluiten