Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met dezulken verminderen, en daarna geheel afbreken. Zoo ongelukkig is de door de zonden verblinde mensch, dat hij van daar vliedt waar hij genezing der ziel kan bekomen, en zich bij nietige heelmeesters ophoudt. O! hoevllen worden er gevonden, die op valsche gronden rusten, die door overtuiging vaji de noodzakelijkheid der bekeering, door oppervlakkig zoekend te zijn, doch geen onrust kennen, en daardoor dien ernst missen, die het gewigt der zaak en het belang hunner onsterfelijke zielen vordert, zich gerust stellen; wier zoogenaamd zoeken of bekommerd zijn doorgaans slechts bestaat in hartstogtelijke aandoeningen, en die, zoodra deze voorbij gegaan zijn, genoegzaam der wereld gelijkvormig kunnen worden; bij wien weenen en zondig lagchen helaas 1 spoedig eikanderen kunnen vervangen; van daar, dat zij blijven die zij zijn, soms jaren lang, omdat het geene^ zaak bij hen is, die hen drukt. Ongelukkigenl die hier uw beeld geteekend vindt, gij waart welligt niet verder van het koningrijk der hemelen, indien gij openbaar de wereld diendet; en misschien was de staat uwer ziel nog minder gevaarlijk, wijl gij nu heimelijk (al ontkent gij het met den mond) eenen droggrond hebt, waarop gij rust, en dieu eens, zoo gij niet in waarheid werkzaam wordt, bij den dood ontzinken zal. Niet zonder gevoel schreef ik dit hier ter neder; doch ik werd gedrongen zulks te doen, wijl eene veeljarige ondervinding in mijne bediening mij onderscheidene menschen heeft leeren kennen, in welke

2

Sluiten