Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoegzaam acht, als anderen van hem denken, dat hij een zoekend mensch is, terwijl hij werkeloos zou nederzitten, en zijne begeerte eene luiaards begeerte, die niet vervuld wordt, zijn zoude; wanneer hij meer bekommerd is, hoe de Heere hem beschouwt; en aan Jezus voeten aan mag houden, om den Geest der ontdekking (onder en tegen al het bederf dal aankleeft, niet tegenstaande zoo veel traagheid en lusteloosheid tot het gebed en den strijd); om meer ontbloot te worden bij zichzelven, van dat alles wat in den weg staat om Christus aan te nemen en te omhelzen; om meer gereinigd te worden van verborgen zonden, en door Jezus geregeerd te worden; om door den Geest des geloofs Hem geheel en volkomen door het geloof te omhelzen, en wel, om in en voor Hem te leven in strijd tegen de zonden, ja tegen de verborgenste boezemzonden, en tegen alles wat vijand heet. Die op deze wijze (hoe hun geweten hen nog beschuldigt; en hoe zij dagelijks nieuwe overtredingen te belijden en te beweenen hebben) het in opregtheid voor den Heere, om waarheid in het binnenste te doen is, deze (mij dunkt zij gevoelen hetzelve in hun binnenste) behoeven niet te denken, hoe de vijand hen dit dikwijls zoekt wijs te maken, dat zij onder die behooren , die te voren beschreven zijn. Dat dit niet gezegd is, om menschen met iets oppervlakkigs te troosten of gerust te stellen, blijkt, omdat alle deze dingen, op den eenen tijd (dit spreekt van zeiven) meer dan op den anderen, in elk opregt gemoed gevonden wor-

Sluiten