Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen wel eens als eene morgenwolk opkomen en ras verdwijnen, maar dit alles gaat vergezeld van een verbroken hart en eenen verslagenen geest. De zondaar, die gelooft dat God regtvaardig en heilig is: die zijne zonden, zijne onwaardigheid en onvermogen met zijn hart erkent, weent, zucht, belijdt en smeekt om genade. Hij gevoelt eene droefheid, niet zoo als te voren, naar de wereld, maar naar God, die eene onherouwelijke bekeering tot zaligheid werkt. Men houde in het oog, dat trap en mate van het een en ander, wat de ontdekte zondaar te zien en te gevoelen krijgt, niet kan bepaald worden, zoo min als de wijze, op welke iemand tot de erkentenis van de opgenoemde dingen komt. De leiding des Geestes is in deze zeer verschillend, en men zou zich zeer kunnen bezondigen, indien wij dit uit het oog verloren hebbende, naar onzen eigen maatstaf of dien van andere, door Gods Geest overtuigde menschen in hetgeen zij ondervonden, beoordeelden en zochten te besturen; en het gene nog veel erger is, hen daarnaar goedkeurden of veroordeelden; velen zijn er, die van dit bedrijf de bitterste vruchten ingeoogst hebben. O dat godvruchtigen niet ligtvaardig zijn in het beoordeelen; dat hunne getrouwheid altijd door liefde en zachtmoedigheid bestuurd worde 1

Is de mensch nu tot het geloof gebragt, dat God waarlijk zoo regtvaardig en heilig is, als Hij zich in Zijn Woord geopenbaard heeft, en dat hij zoo onwaardig en onvermogend in zich

Sluiten