Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zei ven is: dit geloof, gelijk wij reeds zagen, is in hem geen dood geloof, maar het is werkzaam, doch in het eerst veelal overdreven, en niet in alles overeenkomstig Gods getuigenis. Was hij te voren werkeloos voor God en ijverig werkzaam voor den Satan in de wereld, nu wil hij bij het gezigt dat het voor hem nog niet buiten hoop is, en dat er nog mogelijkheid is om behouden te worden, alles aanwenden wat hij kan. Wat moet ik doen? vraagt hij nu met den verlegen Stokbewaarder; nu gaat hij aan het werk (veelal in eigen kracht) doch in opregtheid, en dit beginsel maakt dus het werk goed. In het verborgen moet er nu veel gebeden, gesmeekt en geweend worden; Gods Woord en daarop gegronde schriften, zoo veel de tijd maar gedoogt, onderzocht; alle openbare of bijzondere genademiddelen, waar eenig zielenvoedsel te bekomen is, bijgewoond worden. Een goed eind wegs daarom te reizen is nu geen moeijelijk werk, dit heeft men voor de zaak van God en het belang zijné-? ziel wel over. O! hoe ijverig zijn de zoodanigen in dezen tijd werkzaam; hoe vrijmoedig komen zij dikwerf voor hetgeen zij nu gevoelen uit, al is het in tegenwoordigheid van openbare goddeloozen, het is of zij" alle menschenvrees hebben afgelegd; Zij durven nu wel te ondernemen, waar, verre op den levensweg gevorderde godvruchtigen, zeer tegen op zouden zien. Zij durven somtijds vermanen, zelfs bestraffen, wanneer zij iets hooren, wat God min of meer onteert. Zij spreken, daar ande-

Sluiten