Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingenomen met zichzelven en met zijn zoeken, bidden en tranen storten. O! die gevoelige aandoeningen hebben zoo vele waarde in zijn oog; met één woord, hij maakt heimelijk van zijne gestalten en werkzaamheden zijnen Christus, zoodat men kan zeggen: dat hij in dien tijd niet op de regte wijze toevlugt tot Christus neemt, daar Jezus,' zoo als hij waarlijk, alleen en geheel, zondaars zaligt, nog voor hem verborgen is. Maar nu, nader ontdekt aan zichzelven en afgebragt van eigene geregtigheid, nu wordt het een toevlugt nemen van eenen geheel anderen aard. Bij het licht van Gods Geest ziet hij zich nu gansch naakt en ontbloot van alles; zijne beste daden gelden niet: op alles staat de dood geschreven. Nu openbaart zich Christus als die, die de regtvaardigheid en heiligheid, ja alle Gods deugden heeft opgeluisterd; die eene volkomene geregtigheid heeft aangebragt, en buiten welke niets bestaan kan of waarde heeft. O! welk een zaKg gezigt voor den zondaar, die zich gansch verdoemelijk beschouwt, en die met zijn eigen werk bedrogen, zich gansch hulpeloos zag en meende dat het buiten hoop ware, Nu wordt hij gewillig gemaakt en vrijmoedig; hoe goddeloos hij zich ziet en gevoelt, neemt hij echter toevlugt tot dien Jezus wien hij nu zoo gepast en dierbaar voor zijne ziel beschouwt; op genade en ontferming werpt hij zich nu voor Jezus voeten neder. Jezus begeert hij tot alles voor zijn hart: als Profeet, Priester en Koning; neen! geene werkzaamheden, gestal-

Sluiten