Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn lost en leven; trouwens, zonde hij waarlijk liefde hebben voor God en geenen lust gevoelen tot heiligheid? De vermaning van den Apostel Petrus is daarom: Zijt heilig, gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, in al uwen wandel! Van daar was steeds het gebed van vroegere en latere godvruchtigen om gereinigd en geheiligd te worden: en voorzeker, de zoodanige die waarlijk vernieuwd is, en die verwaardigd wordt om biddend werkzaam te zijn, dat Christus eene gestalte in hem krijge, deze tracht ook, door genade,, alle zonden te haten en te vlieden, en eenen afkeer te hebben van onheiligheid. Het is wel te betreuren dat er helaas! zoo Velen, die somtijds nog al veel voorgeven, en veel meer bespreken dan zij beoefenen, door hunne gedragingen toonen, hoe zij het geenszins op heiligmaking en teedere godzaligheid gezet hebben; bij welken er noozoo veel door kan, en die zoo slordig leven in het openbaar, dat het daaruit genoegzaam blijkt, wat men van hun verborgen leven voor den Heere, van hun biddend worstelen en van hunnen strijd tegen de zonden, te denken hebhe; zoodat iemand die meer gezet mag leven (hoezeer hij zijne beste verrigtingen gansch melaatsen beschouwt, en veel voor den Heere te belijden en te betreuren heeft) in twijfel gebragt wordt, met betrekking tot hunnen genadestaat en verwachting op de toekomst. Zoude ook niet middelijk als eene oorzaak kunnen beschouwd worden: het toegeven aan hunne vleeschelijke begeerten en de ijdelheid van hunne natuur, en

3*

Sluiten