Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kloppen, en zonde het ook een bewijs zijn, dat ik niet op de regte wijze bid, ja dat mijn gebed als geen bidden kan beschouwd worden, dewijl ik niet ontvang wat ik zoo zeer behoeve om tot de ware rust mijner ziel te komen? Ach dat het zoeken der zoodanigen geen zoeken in naam, maar in daden en in waarheid ware!

Er bestaat voorzeker geen echter en onhedriegelijker kenmerk van het vernieuwd gemoedsbestaan van iemand, dan eene naauwgezette oefening in heiligmaking en godzaligheid; aan de vruchten toch wordt de boom gekend. Niet dat een kind van God, hetwelk in zoodanige teedere beoefening mag leven, den Heere op iets zoude kunnen wijzen, als op eenen grond of voorwaarde om daarop ook iets te ontvangen , dit zij verre! maar door de beoefening van hun genadeleven en de dagelijksche omhelzing van Christus, uit de naauwe vereeniging met Hem, wordt hun geloof versterkt: dat zij door dienzelfden Geest, die in Christus als in het Hoofd, en in hen als in zijne leden woont, waarachtige gemeenschap met Hem hebben; dat zij vleesch van zijn vleesch, en been van zijne beenderen zijn; dat zij in Jezus zijn gelijk de rank in den wijnstok is. Zij worden door de zalige omgangen, de uitvloeijende liefde Gods, door de teederheid van hun gemoed, de innige liefde die zij hunnen Heer toedragen en de werkzame begeerte om, mogt het zijn, Hem zonder zonden te dienen, zoo verzekerd door den H. Geest, die dit alles ih hen werkt, van

Sluiten