Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die op de heiligmaking en godzaligheid niet. de minste betrekking gevoelen. O mensch, indien gij voortgaat op dezen uwen heilloozen zondenweg; uw einde zal dan verschrikkelijk zün, wanneer gij tot straf, lijden zult het eeuwig verderf. O! mogt gij nog intijds den toevlugt nemen tot Hem die volmaakt heilig alles volbragt, en die nu in den hemel leeft om volkomen zalig te maken, degenen die door Hem tot God gaan. Heden, terwijl gij de stem van God hoort (morgen kan het voor eeuwig te laat zijn) verhard toch uw hart niet!

Mogten alle ware godvruchtigen meer verliefd worden op een teeder leven voor den Heere, in eene naauwgezette godzaligheid. Ach dat zij bedachten hoe die Heer het waardig is, die hen zoo hoogst vrijmagtig als vrijwillig heeft lief gehad, dat zij Hem door een leven in heiligmaking hunne wederliefde bewijzen; dat ook daardoor dan hun geloof kenbaar word als een geloof meer werkzaam in de liefde.

En hoe heilzaam is dit bestaan voor den zoodanige die het oefent; hoe vele aangename verkwikkingen worden daarin genoten. Wat wordt er opgeofferd wanneer men de zondige begeerten opvolgt, en daardoor van den Heere afwijkt. Hoe duur toch komt datgene te staan wat men met de rust van zijne ziel betalen moet; en dit is een gewis gevolg van elke afwijking; de zonden maken eene scheiding tusschen den Heere; men kan in een afwijkend bestaan, waarin men met de zonden heult, geen waren vrede des gemoeds smaken; en

Sluiten