Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid Gods verkeerende, ondervinden, boe zaliohet is Gods uitlatende liefde in hunne harten te mogen genieten. "Wat is er toch in de wereld dat daarmede zou kunnen vergeleken worden; al het schoone en prachtige, van hoe veel waarde ook in het oog van de dienaren der wereld, verdwijnt daar bij.

En blijft de strijd moeijelijk; zullen de geweldige aanvallen, tot aan den dood, niet ophouden, geen nood! Het volk van God, zwak en weerloos in zichzelven, wordt in de kracht Gods bewaard door het geloof, tot de zaligheid die bereid is, om geopenbaard te wonden in den laatsten tijd; alle instrument dat tegen hen bereid wordt zal niet gelukken; de poorten der hel kunnen hen niet overweldigen, dewijl niemand hen rukken kan uit de hand van hunnen Almagtigen Vader. . ^Nog eens: gelukkig, driewerf gelukkig zijn zij, wier geloor in Christus bijzonder kenbaar wordt in gezette heiligmaking en teedere godzaligheid. Ja zij leven hier in eene wereld die in het booze ligt; zij bevinden zich in een vreemd land, uitwonende van den Heere, en door hoe velen worden zij omringd die hun een vijandelijk hart toedragen, van welken zij dikwerf veel moeten lijden om den naam en zaak des Heeren. O hoe vele tranen worden in het verborgen geweend wegens den hoon, smaad en mishandelingen van openbare of bedekte vijanden. En voor hoe vele moeijelijke posten staat een waar Christen in den stand of betrekking , waarin hij, hetzij in kerk- of burgerstaat

Sluiten