Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet in opregtheid zouden doen, o neen! maar ons doelwit is om aan te wijzen dat bet geheel iets anders is, deze taal met hart en mond te roeren, dan wanneer het van rondom naar het uitwendige duister is, en men geen licht van uitwendigen voorspoed aanschouwen mag; dat het iets anders is, in eenen weg van zware beproevingen te vertrouwen op den Heere en te steunen op zijnen God, of zoo als men bij den propheet Habakuk leest: als de wijnstok geene yrfcht heeft, en het werk van den olijfboom liegt, en als er geen rund meer is in de stal, dan op te springen van vreugd in zijnen God, en met eenen Job te betuigen: de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, Zijnen naam zij geloofd! Dan moet het geloof eene bijzondere kracht uitoefenen, om in zulke wegen kinderlijk stil te zijn, niet te morren noch ' te twisten met zijnen Maker, waartoe dan bijzonder het vijandige vleesch aanzet, en pogingen aanwendt om de, onder den druk zuchtende, godvruchtigen tegen hunnen Heer, op te zetten, als of Hij onregtvaardig handeide, en geene vervuiler ware Zijner beloften , latende opregte bidders roepen zonder hen te verhooren; dan is er wat noodig om in waarheid te betuigen: Ik zal mijnen mond niet open doen, of tot zijne ziel te zeggen: Wat buigt gij u neder, waartoe zijt gij onrustig in mij; hoopt op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezigt, en mijn God! Zwijgt Gode, mijne ziel! van Hem is mijne verwachting; maar

Sluiten