Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter beproeving van hun geloof, en andere wijze en heilige einden, langdurig in de beproevingswegen te doen voortgaan, zonder eenige lichtstraal van redding te doen aanbreken; doch in dien weg houdt Hij hen, die Hij wil oefenen door de beproeving en eene gezetheid in de betrachting van heiligmaking en godzaligheid schenkt, digt bij Hem met kinderlijke smeekingen en tranen, zoodat Hij hun op zijn vaderlijk liefdehart geeft te pleiten, en somtijds wel eene meerdere begeerte doet gevoelen naar zijne zalige en zielverkwikkende nabijheid, dan naar redding uit hunne nooden, of hun zoo onderworpen en eenswillend met zijnen weg en handelingen maakt, dat zij Hem niets durven voorschrijven om op deze of gene wijze uitgeholpen te worden, zoodat zij hunnen wil in Gods wil als verzwolgen .zien. O zalig bestaan! Voorzeker bezit de zoodanige geen klein geloof, en veel bijzondere genade, wijl hier alles tegen vleesch en bloed inloopt. Ik zal niet behoeven aan te voeren, dat er wel oogenblikken of tijden in zulke wegen gekend worden, waarin het gemoed door den vijand overweldigd wordt, en zijne kracht verliest, en in vrees en bekommering gebragt wordt. Hiervoor staan alle heiligen tot getuigen, doch de Heere rigt hen weer op, brengt hen in stille onderwerping, zoodat zij de vorige bemoedigingen en vertroostingen weder genieten en uitroepen: Met mijnen God dring ik door eene bende en met Hem spring ik over muren. — God is mijn licht en mijn heil, wien zou ik vreezen; Hij is mijn

Sluiten