Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het omhelzen van, en leven in Hem zijn? Wat beteekenen de heiligmaking en godzaligheid slechts voor eenen tijd? wat ware bemoediging en vertroosting onder de rampen, indien het geloof, bij het naderen van den dood bezweek, en er bleef dan voor godvruchtigen geene bemoediging noch vertroosting over, dan, wanneer alles wat zij genoten, wegens het denkbeeld, van het nn te moeten missen, hen des te dieper zoude treffen en bedroeven; neen, bij het naderen van den dood vooral, en bij hunne intrede in de eeuwigheid, genieten zij onuitsprekelijke blijdschap en zalige verkwikking. Het is waar, en de ervaring bevestigt het, de voorbeelden bestaan er, dat godvruchtigen, zelfs de zoodanigen die veel van de nabijheid Gods genieten, zeer vrijmoedig over Hem en zijne dienst denken, anderen daartoe opwekten, en hunne medereizigers naar het beter vaderland bemoedigden en vertroostten, op eene zeer stille en sombere wijze, en gansch niet 'zonder aanvallen der vijanden, op hunne sterfbedden«ederliggen, doch zoude dit een bewijs zijn dat hunne lust hen begeven had? O neen! die donkere wolken welke het geloofsgezigt benevelen, worden weggedreven, zij komen wederom in het leven en al was hun afsterven in meerdere duisterheid, en met mindere bemoediging, het geloof echter behouden zij, dat kan geen vijand, ook niet de laatste, de dood, hun ontrooven; zij weten waarop zij zijn neergezonken, en op die rots kunnen zij niet wankelen. En wat diegenen betreft, welke hier veeltijds in bekom-

4

Sluiten