Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hand gegeven, en onder zijn geleide trede ik gemoedigd de eeuwigheid in! en nog aan den avond van dienzelfden dag ontsliep zij met blijdschap in den Heere.

God blijft getrouw, en Hij laat zijn werk niet varen; mogten vele opregten van harte dit gelooven, en blijmoedig aanheffen:

Hij zal hun 't goede niet in nood Onthouden, zelfs niet in den dood. Die in opregtheid voor Hem leven.

Dit is aan duizenden bevestigd, en aan niet één, hoe gering zij over zichzelven denken, en ongeloovig vreezen, zal Gods "Woord falen.

O! hoe vele stervende godvruchtigen hebben het getuigd, dat het waar geloof in Christus ook bij het naderen van den dood, bemoediging en vertroosting schenkt; wanneer zij met Paulus uitriepen: Ik heb den goeden strijd ger streden, ik heb mijnen loop geëindigd, ik heb het geloof behouden; voorts is mij weggelegd de kroon der regtvaardigheid, die mij de regtvaardige regter geven zal in dien dag, en niet alleen mij, maar allen die zijne verschijning lief gehad hebben. Die door dat dierbaar geloof, toen bijzonder werkzaam in de liefde, betuigde: is dit nu die dood, waarvoor ik nog menigmaal vreesde; die Engel Gods, die boodschapper van goede tijding, die mij zoo, zoo zacht zal doerf ontslapen, en overvoeren in de gewesten des lichts, in het vaderlijk huis, bij al het gezaligde volk, en vooral bij mjjjnen dierbaren Jezus! zoodat zij door hoogere kracht

4"

Sluiten