Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermanen en opwekken, maar tot wien gij gezegd hebt: wijk van mij, aan de kennis uwer wegen heb ik geenen lust; o! hoe ontzettend zal het wezen, als u dan toegeroepen wordt: gaat weg van mij gij werkers der ongeregtigheid.

Dat dierbaar geloof, hetwelk de zondaar met Christus vereenigt, verwerpen zoo velen die onder het Christendom leven, die in een balstan ig ongeloof voortgaan, even als of er geen dood noch eeuwigheid te wachten is. Het is waar, de mensch is niet alleen onwillig, maar ook in zich zeiven onmagtig om te gelooven, maar de H. Geest, die het geloof in het hart moet werken door het woord Gods, die is verworven en beloofd. "Welke vader, zeide Jezus, zal zijnen zoon, wanneer hij om brood bidt, eenen steen geven; hoeveel te meer zal de hemelsche Vader den H. Geest geven die er Hem om bidden. En kunt gij niet bidden? er waren zoodanigen die aan de voeten van Jezus vroegen: Heere! leer Gij ons bidden! Ach! mogt de Heere zich eens van deze opwekking bedienen, zoodat gij met hart en mond mogt zeggen: is dien Geest beloofd aan zondaren; kan die leeren bidden en gelooven; is het nog in het heden der genade, in den wel aangenamen tijd, in den dag der zaligheid dat ik leve, dan wil ik het 'tot den Heere wenden, om zijn licht en zijne kracht af te smeeken; Hij mogt zich over mij zondaar ontfermen, en mij dien schat, dat dierbaar geloof schenken, waardoor ik hier gelukkig, en eeuwig zalig worden kan. O ja!

Sluiten