Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loof in den aanvang kenbaar wordt. Onderzoek u daarbij, of die dingen niet waarlijk in u zijn, en of nwe begeerte niet is, om door Jezus gereinigd en geregeerd te worden. Tracht den Geest des geloofs af te smeeken: dat Hij u kracht schenke om Jezus voor uw hart geheel en al te omhelzen, opdat gij God de eer moogt geven voor hetgeen Hij u geschonken heeft, en gij met den Ethiopischen Kamerling uwen weg met blijdschap moogt reizen, en telkens moogt aanheffen:

'k Heb vriends genoeg aan Hem alleen, Ik vind in Hem, en anders geen,

Al wat mijn brein kan vatten. Een Gideön, in vuur en staal; Een Aaron, in de Tempelzaal;

Een Salomon, in schatten. Dat vrij, Elk blij, Bijk'lijk vinde, 't Geen hij minde

Voor zijn zwoegen; Hij alléén kan mij vernoegen!

•t Verand're, wat verand'ren kan; 't Verga; 't verlieze, of wijke van

Zijn' ouden aard of palen. Waar ooit mijn' ziel verand'ring vindt, Mijn Jezus is en blijft mijn vnnd,

Daar 'k adem bij Kan halen, Zijn' min, Zal in Eeuwigheden, Voor zijn' leden

Nooit vermind'ren; Dood, noch Hel, noch Graf verhind'ren.

Zijt gij op den geloofsweg zoo ver gevorderd Christenen I dat gij onder al het bederf dat u aankleeft, onder al den tegenstand dien gij ont-

Sluiten