Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet, onder zalige bewustheid van uw aandeel aan Christus en alles wat Hij voor u verworven heeft, leeft, o! wat is uw geluk dan groot, niemand is in staat om het uit te spreken. Trouwens dit gevoelt gij ook wel, telkens wanneer de Heere u uit uw geloof doet leven, en er de zalige vruchten van doet genieten. Berust niet in uwe vorige ondervindingen, maar sta naar eene dagelijksche oefening voor den Heere. Bedenk veel hetgene wij over het leven in Christus, over de heiligmaking en de oefening der godzaligheid hebben aangemerkt. Vergelijk daarbij uw verborgen en openbaar leven, en schaam u wegens uwe tekortkomingen. Tracht, biddend door dien Geest die u geschonken is, veel gebruik van Christus te maken. Vlugt met uwe blindheid, onreinheid en onvermogen telkens als onder Zijne vleugelen, waar genezing der ziel te bekomen is. Toon in het Openbaar, dat gij dien schat des geloofs bezit. Vereenig u hartelijk ook in godvruchtige zamenkomsten met nederige geoefende en beproefde godzaligen, wier bevinding- op Gods Woord gegrond is. Doch indien gij de ware rust uwer zielen lief hebt, onttrek u dan van de zoodanigen die eene eigenwillige godsdienst voorstaan; die hooggevoelend, en tegen de les van Jezus, meesterachtig zijn; wier geheele Christendom schijnt te bestaan in verdenken en veroordeelen; die dagelijks spreken van uiterlijke verandering in deze en gene dingen; die klagen (meest met de lippen en tegen de menschen, en niet met het hart voor den Heere)

Sluiten