Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. H. Grandpierre, Bedienaar des Evangelinms te Parijs,

Droefheid en Vertroosting, of het Evangelie gepredikt onder het Kruis, uit het Fransen door M. J. Cheval-

| lier ƒ1,80.

Omicron. — Brieven over verschillende onderwerpen, door John Newton, in leven Predikant te Londen, 2 deelen .ƒ 4,60.

Paarlen, uit de Schriften van Dr. Martin Luther, in 32o.i> 0,50.

De Kracht der Waarheid, gebleken in de Bekeering van den Eerw. Heer Thomas Scott .ƒ1,40.

J. G. Pike, Het.GeesteHjk Leven des Christens .. .» 0,60.

Het eene noodige, of het gewigt en de noodzakelijkheid der Godsvrucht door voorbeelden bewezen. Vry bewerkt naar het Engelsch, door T. M. Looman .ƒ0,50.

De natuur en het gewigt van eene echte Geloofsbelijdenis, om een waar" lidmaat der kerk en geregtigde tot het H. Avondmaal te zijn; vervat in vier Brieven van een Vader aan zijne Dochter, bij het doen harer Belij¬

denis ƒ0,30.

De Lijdensgeschiedenis onzes Heeren Jezus Christus, overwbgen in liederen, overdenkingen en gebeden. Naar de

vijfde Hoogduitsche uitgave .ƒ0,90.

Ingebonden » 1 90.

De lijdende Verlosser, stichtelijke beshouwingen over de Lijdensgeschiedenis des Heeren, nieuwe Kerkredenen, van F. W. Krummacher, Hofprediker van Z. M. den Koning van Prnissen, te Potsdam. Kompleet in 29 Afl. Prijs per Aflevering .ƒ0,20.

L. Bonnet, Het huisgezin te Bethanie, overdenkingen over de ziekte, den dood en de opstanding van Lazarus. Beschreven in het elfde Hoofdstuk van het Evangelie van Johannes, met eene proeve van uitlegkunde op hetzelfde

Sluiten