Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yan Mare. IV: 28. Door J. Newton, in leven Predikant

te Londen. Derde Druk W*W' .....ƒ 0,20.

25 Exempl.... .V.' ■ ■ ">•••'• • • • •••••••• • • • • ■" 3,50.

Het Kindermeisje. Een verhaal door hare Mevrouw, eene Engelsche dame, medegedeeld door H. Groenewegen,

Predikant te Harlingen ƒ0,15.

25 Exempl "2,50.

De Valeibewoonster » 0,10.

25 Exempl " 3,—•

Het noodzakelijke en voordeelige der verborgen Godsdienstoefening ƒ 0,20.

25 Exempl «2,75. •

J. C. Rylc, «Waakt." Een tijdig woord. Gedachten over

de gelijkenis der tien Maagden ƒ0,20.

Hebt gij vergeving van zonden? Eene vraag aan

iedereen .• • ƒ 0>20.

Tarwe of Kaf? .n 0,20.

Dood of Levend? Eene vraag aan iedereen. .«0,20.

Gedenk aan Lot. Een roepstem ook tot onzen tijd «0,20.

Zijt gij Wedergeboren? Eene vraag voor den

tegenwoordigen tijd " 0,20.

Weest ijverig «0,20.

B Bidt gij ? "0,20.

Beproef alle dingen «0,20.

■I—-— Slechts een weg «0,20.

Stelt uw hart op uwe wegen «0,20.

Zijt gij heilig? «0,20.

Waar zijt gij? «0,20.

De Gouden Keten, of opmerkingen over den dood,

het oordeel, de hel en den hemel ....«0,20.

NB. De laatste 14 Werkjes, de 25 Ex. ƒ 4,—. 100Ex. ƒ 12,—.

Sluiten