Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorhielt voor flen Eersten isA.

Wat goed is, veroudert niet: de vormen wisselen, de smaak verandert, maar de waarheid Uijft. Bit gevoelde Schrijver dezes, toen hij, na vijf en twintig jaren, nog eens terugkeerde tot de Bijbelsche Historievragen van den waardigen van den berg, waaruit hij zelf in zijn kindsche dagen ondericezen was. Latere vraagboekjes hadden mij deze Historievragen wel niet geheel doen vergeten, maar ze eenigszins op den achtergrond gedrongen; en toch, zonder het goede in de nieuwere te miskennen, heeft van den berg iets eigenaardigs , iets zoo echt populairs, dat ik met genoegen de kennis met hem vernieuwde, en nog altijd in de kinderen zijne vrienden en verdedigers vond.

Zeker zijn er ook in deze Historievragen leemten en gebreken ontdekt. Maar een leerboek na den dood des Schrijvers te veranderen, en zoo, gelijk men het noemt, met zijn tijd mede te gaan, heeft vele bezwaren in. Bit was echter in één opzicht mogelijk. Latere vraagboekjes geven doorgaans eene geschikte trapswijze opklimming bij het onderwijs: zoo heeft van den berg zelf, door zijne Uitbreiding, voor meer gevorderde leerlingen gezorgd, en zoo wordt me deze Verkorting, den_ eerstbeginnenden (*) aangeboden.

Vindf:

(*) Voor nog jongere kinderen (van 5 tot 8 jaren) is latereen zeer eenvoudig vraagboekje uitgegeven, getiteld: De kleine Bijbelsche Historievragen, eveneens getrokken uit de Bijbelsche Historievragen van'VAtr den berg, en zoo beknotten bevattelijk mogelijk ingericht. "Vierde druk. Prijs 12'/2 ets* A 2

Sluiten