Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Wat deed zijn zoon Aza?

Aza vreesde God en behaalde groote overwinningen; doch in zijne laatste ziekte vertrouwde hij weinig op den Heer.

6. Wat deed Jósaphat merkwaardigs? Jósaphat was een der vroomste koningen van

Juda; hij liet het volk Gods wet leeren, bestuurde het met zachtheid en werd zeer rijk en machtig.

7. Welken misslag lezen wij van hem? Dat hij, tegen Gods wil, een verbond

sloot met den goddeloozen koning Achab.

8. Welke koningen had Juda, na Jósaphat? Zijn zoon Joram en zijn kleinzoon Ahazia,

die beiden zeer goddeloos waren.

9. Wie was Athdlia?

Aihalia was de weduwe van Joram, die het koninklijk geslacht vermoordde en zelve koningin werd.

10. Werd er dan niémand behouden? A.lleen Joas, die maar één jaar oud was,

bleef voor haar verborgen.

11. Wat was hef einde van Athdlia? Jójada, de hoogepriester, liet haar zes jarën

naderhand dooden en Joas tot koning uitroepen.

12. Hoe gedroeg zich Joas als koning? Goed, zoolang Jójada leefde; doch naderhand goddeloos en ondankbaar.

13. Wie was de opvolger van Joas?

Zijn zoon Amazia, die in den beginne God scheen te vreezen, doch vervolgens een afgodendienaar werd. - 14. Wie regeerde na Amazia? Uzzia, zijn zoon, die melaatsen werd,

om-

Sluiten