Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26.

1. Hoe lang duurde de Babylonische ballingschap ?

Zeventig jaren.

2. Hoe werden de Joden daaruit verlost? De Perzische koning Cyrus gaf hun verlof

om terug te keeren, en Jeruzalem en den tempel weder op te bouwen.

3. Maakten zij daarvan gebruik?

Ja; onder Zerubbabel keerden omtrent vijftig duizend Joden uit Babel naar Jeruzalem.

4. Ging het herbouwen van stad en tempel voorspoedig ?

De Samaritanen deden hun veel moeite aan, zoodat zij dat werk eenigen tijd staken moesten.

5. Hoe kwamen zij dat beletsel te boven? Door aanmoediging van de profeten, en een

nieuw verlof van den koning Darius.

6. Wat deed Ezra voor zijn volk ?

Met een verlofbrief van den koning kwam hij zelf te Jeruzalem, verbeterde daar veel misbruiken , en maakte het volk met de wet bekend.

7. Wie volgde Ezra op?

Nehemia, een schenker van den Perzischen koning.

8. Wat deed hij te Jeruzalem?

Hij bevorderde den opbouw van de stad en hare muren.

9. Welke misbruiken verbeterde hij?

Het woekeren der rijken, het ontheiligen van den Sabbat, en het nemen van heidensche vrouwen.

" " 10. Wat

Sluiten