Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrienden; liefderijk jegens de grootste zondaren en zelfs jegens zijne bitterste vijanden.

6. Wie waren Jezus' Apostelen?

Deze twaalf: Simon Petrus en zijn broeder Andréas; Jakobus en Johannes; Philippus en Bartholoméus; Thomas en Matthéus; Jakobus die, omdat hij Jezus' bloedverwant was, zijn broeder genoemd wordt; Judas, de broeder van Jakobus; Simon de Kananieter en Judas Iskariot.

7. Wat waren dat voor menschen?

Zeer eenvoudige menschen, meest Galileesche visschers.

8. Wat was het ambt"v.an deze Apostelen? Zij moesten Jezus' getuigen zijn over de

geheele wereld.

9. Wie werden door Jezus bijzonder onderscheiden ?

Petrus, Jakobus en Johannes.

10. Waren de Apostelen Jezus' eenige zendelingen ?

Men leest nog van zeventig discipelen, die de Zaligmaker uitzond.

11. Welke Sacramenten heeft Jezus ingesteld? Den Doop en het Avondmaal.

37.

1. Hoe gedroegen zich de Joden tegen Jezus? Zij hebben bem gesmaad en vervolgd, zoodat

hij zijn leven onder hen nauwelijks zeker was.

2. Wat was de oorzaak van die bitterheid? De aanzienlijken konden zijne bestraffing niet

verdragen; ook dachten de Joden, dat de Messias een aardsch koning zijn zou.

3. Wan-

Sluiten