Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Wanneer heeft hij het meest moeten lijden ? Toen hij de laatste maal op het Paaschfeest

naar Jeruzalem gereisd was.

4. Wat had er op deze reis plaats?

Hij reed de stad binnen, zittende op een jongen ezel, en de menigte erkende hem voor den grooten Zoon van David.

5. Wat toas zijn laatste werk, vóór zijn uiterste lijden?

Het eten van het Pascha en het instellen van het Avondmaal.

6. -Welke bijzonderheden hadden daarbij plaats? Hij ontdekte Judas den verrader, en wiesch

de voeten van zijne discipelen.

7. Waar begon Jezus' laatste lijden?

In den hof Gethsémané, waar de Heiland tegen den nacht met zijne discipelen heenging.

8. Wat leed hij aldaar?

De allerbitterste benauwdheid, zóó zelfs, dat het zweet hem als groote bloeddroppels ontliep.

9. Wat deed hij in dezen zwaren strijd? Hij bad, dat deze drinkbeker van hem mocht

voorbijgaan, doch met onderwerping aan den wil van zijnen Vader.

10. Waar was Judas toen?

Judas kwam kort daarop, met de krijgsknechten, aan wie hij Jezus met het teeken van een kus overleverde.

11. Hoe gedroeg Jezus zich in dien nood? Hij gaf zich gelaten aan zijne vijanden over,

en genas zelfs het oor van Malchus, dat Petrus had afgehouwen.

12. Wat deden toen zijne discipelen ? Zij verlieten hem allen.

D 2 li Waar

Sluiten