Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38.

1. Waar werd Jezus eerst heengebracht? Naar Annas, die hem gebonden zond tot

den hoogepriester Kajaphas.

2. Wat had de Heiland daar te lijden? ; Hij werd aldaar van godslastering beschuldigd, en door Petrus driemaal verloochend.

3. Had Petrus daarover geen berouw? Toen de haan kraaide, zag Jezus. Petrus

aan, waarop de Apostel naar buiten ging en bitterlijk weende.

4. Kwam de Heiland nog voor andere rechters?

Ja; de Joden gaven hem als een oproermaker aan den stadhouder Pilatus over.

5. Wat werd er ondertusschen van Judas? Hg' verviel tot wanhoop, en verworgde zich

zei ven.

6. Hoe oordeelde Pildtus over den Zaligmaker? Hij verklaarde Jezus volkomen onschuldig.

7. Liet Pildtus hem dan los?

Neen; hij zond Jezus eerst naar Heródes, en zocht toen het volk te bewegen, dat zij Jezus zouden kiezen, om op het feest los te laten.

8. En deden zij dat?

Neen; zij kozen den moordenaar Barabbas.

9. Waarom was Pildtus zoo inschikkelijk? Omdat hij vreesde, dat de Joden hem bij

den keizer zouden aanklagen.

10. Veroordeelde hij den Heiland eindelijk? Neen; hij gaf Jezus wel over, maar wiesch

zij-

Sluiten