Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne handen en zeide: «Ik vind geen schuld in hem.»

39.

1. Welke straf is den Heiland aangedaan? Hij is eerst gegeeseld, toen aan de bespotting der krijgsknechten overgegeven , en daarna naar Golgotha geleid, om gekruisigd te worden.

2. Wat viel er op dezen weg voor?

De krijgsknechten dwongen Simon van Cyréne, om het kruis voor Jezus te dragen.

3. Welk opschrift werd er boven het kruis gesteld ?

«Deze is Jezus de Nazarener, de koning der Joden.»

4. Is de Heiland alleen gekruisigd? Neen; tusschen twee booswichten.

5. Hoe gedroegen zich deze? ■

De een smaadde Jezus, doch de ander was boetvaardig en geloofde in hem.

6. Wat heeft de Heiland aan het kruis gesproken ?

Hij bad voor zijne vijanden, zorgde voor zijne 'moeder en troostte den boetvaardigen boosdoener.

7. Wat nog meer?

Hij klaagde over verlating van zijn Vader en over zijn dorst; en hij riep uit: «Het is volbracht ! Vader, in uwe handen beveel ik mijnen Geest!»

8. Welke wonderen gebeurden er bij zijn dood? De zon werd verduisterd; het voorhangsel

des tempels scheurde; de aarde beefde; en vrome gestorvenen kwamen uit hunne graven.

D 3 9. Hoe

Sluiten