Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Wie was Bdrnabas?

Een Jood, van het eiland Cyprus, Joses genaamd, doch door de Apostelen genoemd Barnabas, dat is: zoon der vertroosting.

6. Welke ontmoetingen hadden zij op het eiland Cyprus?

Zij bekeerden daar veel menschen, en Paulus strafte den toovenaar Elymas met blindheid.

7. Wat gebeurde hun te Lystre? ,

Eerst zag het volk hen voor twee goden aan, en daarna wilden zij Paulus steenigen. 8 Wat weet gij van Silas?. Silas heeft veel met Paulus gereisd, en ook met hem gevangen gezeten. 9. Wie was Timótheus? De zoon van eene Joodsche vrouw en een heidenschen man, die Paulus naderhand op zijne reizen vergezelde.

10. Wat wedervoer Paulus te Philippi?

Hij werd om de genezing van eene waarzeggende slavin in den kerker geworpen, doch door de wonderbare bëkeering van den stokbewaarder verlost.

11. Wie ontmoette Paulus te Korinthe ? Aquila eu Priseilla, die, gelijk Paulus,

tentenmakers van beroep waren.

12. Wie was Titus ?

Een geboren heiden , door Paulus bekeerd, en een getrouw opziener der gemeente op het eiland Kreta.

13. Wie was Onésimus?

Een heidensche slaaf, van zijn heer Philémon weggeloopen, doch met een brief van voorspraak door Paulus teruggezonden.

1. Wat

Sluiten