Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Wat gebeurde met Paulus te Efeze? Hij werd door de dienaars van de afgodin

IDiana in levensgevaar gebracht.

2. Wie was Agdbus ?

Een profeet, die den Apostel zijne gevangeI nissen voorzeide.

3. Hoe werd Paulus te Jeruzalem door de |Joden ontvangen?

Zij zouden hem zeker gedood hebben; doch een overste nam hem in bescherming.

4. Was hij toen in veiligheid?

Veertig Joden hadden gezworen, dat zij niets |" zouden eten, voordat hij dood was; doch de Ë\Romeinsche gezaghebber zond hem naar Césaréa.

5. Wat lezen wij van Paulus gedurende deze I gevangenschap ?

Dat hij zich tweemaal plechtig verdedigde I en Christus beleed: eens voor Pelix en Druzilla , I en eens voor Festus en Agrippa.

6. Waar bleef Paulus vervolgens?

Hij werd naar Rome gezonden; dóch hij I leed schipbreuk bij het eiland Malta.

7. Wat overkwam hem op dit eiland?

Hij werd door een vergiftige adder gebeten, | maar bleef gezond; ook genas hij velekranken.

8. Wat wedervoer hem te Rome?

Hij bleef daar twee jaren gevangen; doch hij I woonde in zijn eigen huis, met een krijgSr E knecht, die hem bewaakte.

9. Is hij nog weder vrijgekomen?

Ja; doch hij is naderhand, weder te Rome

ge-

Sluiten