Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen daar geeft de veelheid van menschen macht, bondgenootschap en gelegenheden om het booze uit te leven. Daar voelen Gods vijanden zich sterker tegen God en Christus. Daar vindt ge de „rotte" cultuur, die schoon schijnt en velen bekoort, maar de duizenden ten verderve voert. — *) . . -

Dit alles heeft nu Gods volk, dat altoos in de minderheid is, afgeschrikt en menigmaal afkeerig gemaakt van alle cultuur. Ze hebben dien goddeloozen vorm van cultuur verward met de cultuur zelf. Dat was immers van de wereld. En die wereld moesten ze verzaken, zich hoeden voor wereldgelijkvormigheid. Vandaar die afzijdigheid in Christelijke kringen bij alle nieuwe uitvindingen en vorderingen der cultuur. Toen de stoom werd uitgevonden voor trein en machines, heette dat de „asem van Beëlzebul!" Telefoon en telegraaf werd veroordeeld met een beroep op Ps. 25; want ,,'s Heeren goedheid kent geen palen!" Vliegtuigen konden geen genade vinden, want God had de lucht gegeven aan de vogelen des hemels! Een radiotoestel was zonde, omdat het in dienst stond van „de geestelijke boosheden in de lucht", enz. enz.

Natuurlijk heerscht hier een groot misverstand. Behalve dat deze geheelonthouding op al deze gebieden nooit vol te houden is _ vroeg of laat geeft men ze toch öp, met gevolg, dat wij ons, als Christenen belachelijk maken en intusschen door onze nalatigheid de cultuur in de macht van het ongeloof komt en blijft — behalve dat is deze houding van afzijdigheid in beginsel verkeerd. —

f. Christelijke cultuur.

Immers, de cultuur zelf is geen zonde, maar aan Adam tot plicht gesteld. Wij mogen eenvoudig niet deze wereld in handen van het ongeloof laten. Die wereld is van God! En van Zijn Christus! Ziedaar de mogelijkheid van een Christelijke cultuur! Want Christus is gekomen in Adams plaats, in onze plaats. Hij is weer de volle, gave, gehoorzame mensch, de cultuurmensch ook, als Adam was! Hij voert straks die wereld van God op tot haar volmaaktheid volgens Gods scheppingsplan. Maar nu ligt hier de fout in veler denken en doen, dat ze op cultureel gebied meenen, dat eindpunt maar lijdelijk of protesteerend tegen alle verkeerde cultuur te moeten afwachten. Dit berust op een vergissing. Want, zeker, het volmaakte komt alleen door de wonderdaad van Christus wederkeer en de oprichting aller dingen.. Maar Christus regeert nu al de wereld als wettig Eigenaar en Hij stuwt door de eeuwen heen naar dat einddoel aller dingen. En Hij doet dat door middel van Zijn geloovigen, Zijn volk. Zij zijn door Christus' Geest gezalfd en in beginsel weer gezonde, geestelijk gezonde menschen. Hoezeer dit standpunt door de overzijde als hoogmoed en Farizeïsme en onverdraagzaamheid zal worden uitgekreten, wij mogen en wij kunnen het niet anders zeggen. Het is ook volstrekt geen hoogmoed, maar de aanwijzing van onze hooge roeping, die ons bijna beangstigen kan, die ons klein en beschaamd maken moet, als we zien op eigen kracht en op het ontzaglijke werk dat van ons gevraagd

*) Hiermee is natuurlijk niet bedoeld, dat deze rotte cultuur uitsluitend in de steden wordt gevonden. Evenmin, dat we de resultaten of voortbrengselen van een principiëel verkeerd cultuurleven absoluut moeten verwerpen. Krachtens algemeene genade is er voor ons heel wat bruikbaar, dat toch afkomstig is van wie in beginsel tegenover ons staan, om dat het beginsel niet doorgewerkt heeft in al zijn consequenties.

Sluiten