Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan het Bestuur en Personeel; Ouders en Leden der vereehiging; Leerlingen en Oud-leerlingen der School voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Garijp.

Het lag reeds geruimen tijd in het voornemen den 75-jarigen gedenkdag der school op feestelijke wijze te vieren. Evenals bij het 50-jarig bestaan der school in 1914, bracht de benarde toestand van het Vaderland wijziging in die plannen.

Toch meende het Bestuur dat deze belangrijke gedenkdag niet onopgemerkt mocht voorbijgaan. Het verzocht mij daarom, een gedenkschrift te schrijven van de geschiedenis van Vereeniging en School. Al was de tijd, die daarvoor restte, kort, toch aanvaardde ik gaarne dat verzoek, temeer, omdat ik, tengevolge van wettelijke bepalingen, spoedig van de school, die mij lief geworden is,-afscheid zal moeten nemen.

Hoewel wat grooter geworden dan oorspronkelijk was gedacht, maakt deze beschrijving geen aanspraak op volledigheid. Niemand duide het mij ten kwade, als er iets aan ontbreekt, dat men vermeldenswaard had geacht. In den korten tijd, dien ik beschikbaar had, omdat schcol- en andere arbeid geregeld moest doorgaan, was het een voorrecht behalve van het archief der Vereeniging, gebruik te kunnen maken van het historisch overzicht, samengesteld door den oud-secretaris, den heer J. C. Kooistra, opgesteld bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan der school.

Moge de Heere de school sparen tot in verre geslachten!

Moge Hij ook dit geschrift ten zegen doen zijn!

B. VISSER.

Sluiten