Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De 12de October 1939 zal voor de vrienden en voorstanders van het Chr. Onderwijs in Garijp en omgeving een dag zijn van blij herdenken. Dan toch zal het 75 jaar zijn geleden, dat de Chr. School aldaar op eenvoudige, maar toch eenigszins feestelijke wijze, werd geopend; een feit, dat zeker, wanneer niet het oorlogsgevaar ons Vaderland dreigde en vele jonge mannen — meest oud-leerlingen der school — hun gezinnen moesten verlaten, om de wacht te betrekken bij 's lands frontieren, aanleiding zou hebben gegeven om dankbaar en feestelijk te gedenken.

Doch, al zijn de tijdsomstandigheden oorzaak, dat er van uiterlijk feestbetoon in hoofdzaak moet worden afgezien, aan dankbaarheid voor den rijken zegen, dien de Heere zoo lange jaren in het bezit dezer Christelijke school aan Zijn Bondsvolk schonk, mag het in geen geval ontbreken. Is dat tenslotte ook niet het echte feest: blijdschap in den Heere voor Zijn rijke en onverdiende zegeningen aan zijn volk? En van groote zegeningen mag worden getuigd!

De Schoolwet Van der Bruggen van 1857, al bracht ze niet, wat ons Christenvolk en in het bijzonder ook onze politieke voormannen, met name Mr. Groen van Prinsterer, hadden gehoopt, maakte de gelegenheid tot het oprichten van Christelijke scholen gemakkelijker.

Op vele plaatsen maakten de Christenmannen, die hoe langer hoe meer iiet gevaar beseften, dat het onderwijs op de „neutrale" Overheidsschool voor de gedoopte jeugd meebracht, zich op, om pogingen aan te wenden tot de oprichting van vrije Christelijke scholen. Ook in Friesland.

In 1863 was het in onze provincie reeds gekomen tot de oprichting van ten minste 7 Christelijke scholen.

Dat prikkelde de Broederen in Garijp dermate, dat het ook daar spoedig kwam tot oprichting eener Vereeniging, die de totstandkoming eener Chr. school op het oog had.

'tWas vooral de op 30 Oct. 1860 door Groen en zijn vrienden opgerichte Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, die op vele plaatsen tot de oprichting van Hulpvereenigingen aanspoorde en daartoe reizende agenten 'tland inzond, om overal, waar dit begeerd werd, de vrienden te helpen bij alles, wat noodig was, om tot de oprichting eener Chr. school te komen.

Dat was ook in Garijp 't geval. Daar werd onder leiding van den heer G. v. Emmerik den 25sten April 1864 een vergadering belegd, die na een rede van den heer Van Emmerik*) dienzelfden avond leidde tot de oprichting eener z.g. Hulpvereenlging van de Ver. v. Chr. Nat. Schoolonderwijs. Deze liet over de zaak, die men beoogde, geen gras groeien. Terstónd werd een Bestuur gekozen, bestaande uit de broeders A. H. Kooistra, voorz., W. H. Wiebenga, vice-voorz., H. R. Walda, secr.. Jan B. Wymenga, penningm. en P. J. Bosma, 2e penningm. en werden pogingen aangewend om tot de oprichting eener school te komen.

Circulaires werden bij de ingezetenen verspreid, waarop ook bijdragen werden gevraagd om tot schoolstichting te komen. Dit gelukte niet dadelijk. Daarop nam men de toevlucht tot inteekenlijsten, wat meer succes had. De eerste inzameling leverde het voor dien tijd belangrijke bedrag van ƒ 2300.— op.

Tegelijk werd omgezien naar een geschikt bouwterrein. Boven verwachting werd die poging gezegend. Terwijl op vele andere plaatsen door

1) Hij sprak over Ps. 103 : 14-22. De keuze van dit schriftgedeelte was typeerend voor de opvatting van de „Vrienden der Waarheid" over de beteekems van het Chr. Onderw. voor den opbouw van de zoo in verval zijnde kerk.

Sluiten