Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Den schrijver dezer brochure bij den lezer te introduceeren moge welhaast overbodig blijken.

In een tijdperk van enkele jaren verschenen van zijn hand reeds een viertal brochures betreffende het Christelijke lager onderwijs, waarvan enkele werden uitgegeven door de Unie „Een School met den Bijbel".

Het schrijven over en het strijden voor de school met den Bijbel zit den predikant van Oud Vossemeer in het bloed. Zijn vijfde, thans voor U liggende brochure heeft niet lang op zich doen wachten.

Ook dit geschrift is in de eerste plaats bestemd voor hen, die krachtens hun belijdenis en overtuiging voorstander zijn van het Christelijk onderwijs.

Dit „voorstander zijn" zonder meer is den schrijver niet genoeg. Het is in onzen tijd zoo „vanzelfsprekend", dat wij onze scholen met den Bijbel hebben. Het is zoo „vanzelfsprekend", dat Christenouders voor hun kinderen Christelijk onderwijs kunnen verkrijgen.

In dit laatste schuilt echter een gevaar, hetwelk den schrijver dezer brochure niet met rust laat. Vandaar zijn oogmerk om ons Christelijk volksdeel telkens weer te laten opmerken, welken wonderbaarlijken zegen het in zijn scholen met den Bijbel heeft verkregen; in herinnering te brengen, hoe dit kostelijk goed in zwaren strijd werd verworven en bewast te doen beleven, waar het verband ligt tusschen geloofsovertuiging en den eisch van Christelijk onderwijs. Hij acht het — terecht — noodig te doen zien, dat de school met den Bijbel in haar opkomst een geloofsdaad was en dat zij in haar leven van allen dag een geloofsstuk moet blijven om zich te kunnen handhaven.

Daarnaast verdriet het den schrijver niet die school te verdedigen tegen aanvallen van buiten, tegen alle scheeve voorstellingen omtrent haar theorie en practijk, waarmede zij dikwijls

Sluiten