Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar tien jaar later, nl. 21 April 1888, brak een zeer blijde dag aan.

Toen immers is vervuld het gevleugelde woord van Dr. Kuyper, door hem in 1878 gesproken tot Jbr. de Savornin Lohman op de wandeling door de lanen van het Loo bij de aanbieding van het volkspetitionnement: „Binnen tien jaar zit gij op de plaats der liberale partij en hebben wij een rechtsch ministerie, dat de wet-Kappeyne ongedaan zal maken!"

Voor de eerste maal als coalitie den stembusstrijd voerend, hadden op 20 Maart 1888 de partijen der rechterzijde bij de Kamerverkieziegen de overwinning behaald, welke Qroen van Prinstereropzijn sterfbed voorspeld had: 28 antirevolutionairen, 26 roomsch-katholieken, 44 liberalen, 1 conservatief en 1 socialist werden gekozen. Volgens parlementair gebruik trad het bestaande ministerie-Heemskerk af, aan den antirevolutionair Mr. Aeneas Baron Mackay, die van zichzelf verklaarde, dat hij erfelijk belast was met liefde voor het Christelijk onderwijs, werd opdracht verleend een nieuw kabinet te vormen, en zoo kwam op genoemden datum, 21 April 1888, het eerste Christelijke ministerie of het eerste Coalitie kabinet (1888—1891) aan het bewind.

Natuurlijk werd door de rechterzijde van dit ministerie-Mackay verwacht, dat het allereerst een schoolwet-ministerie zou zijn, dat de gehate wet-Kappeyne ongedaan zou maken.

Het heeft deze verwachting niet beschaamd.

In de openingsrede tijdens de vereenigde zitting van de StatenOeneraalop 1 Mei 1888 sprak Minister Mackay o.a.: „De uitslag der verkiezingen heeft opnieuw getoond de in den lande levendige begeerte, dat bij de regeling van het volksonderwijs rekening worde gehouden met het Christelijk bewustzijn van het Nederlandsche volk", en in de Troonrede van 18 September 1888, wegens ziekte van koning Willem III door Baron Mackay voorgelezen, kwam o.a. deze zinsnede voor: „Een gedeeltelijke herziening van de wet op het lager onderwijs zal a worden voorgesteld". Een uiterst gewichtig historisch moment: de aankondiging van de wet-Mackay, in beginsel het uur der vrijmaking geslagen!

Sluiten