Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. De behandeling van het wetsontwerp-Mackay in de Staten-Generaal.

Ie. Het Voorloopig Verslag.

In vorige jaren was door de linkerzijde herhaaldelijk verklaard, dat de subsidiëering van het bijzonder onderwijs in strijd was met de Grondwet. In deze zienswijze bleek verandering te zijn gekomen en in dit opzicht had de rechterzijde dus reeds een belangrijke overwinning behaald. De vraag van de grondwettigheid der subsidiëering van het bijzonder onderwijs werd in de schriftelijke behandeling wel aangeroerd, maar ernstig verzet tegen het Regeeringsvoorstel op grond van zijn strijd met de Grondwet, werd niet geboden.

Ook rees er niet zoo heel veel verzet tegen wat de Regeering had genoemd: „de verdedigbaarheid van Rijksbijdragen aan het bijzonder onderwijs op gronden van billijkheid en Staatsbelang". In het voorloopig verslag werd dienaangaande o.a. medegedeeld: „Sommige leden erkenden, dat de voorstanders van het bijzonder onderwijs een inderdaad prijzenswaardige offervaardigheid ten behoeve van dat onderwijs hadden getoond en daardoor den ernst hunner grieven voldingend hadden bewezen. Zij beschouwden de omstandigheid, dat het bijzonder onderwijs een uitgave van vele millioenen aan den Staat bespaart als een afdoenden grond van billijkheid om de gevraagde ondersteuning van het bijzonder onderwijs toe te staan". Deze „sommige leden" waren derhalve voorstanders van het restitutie-stelsel.

Wèl rees er van liberale zijde sterk verzet tegen wat de Regeering had genoemd: „de verdedigbaarheid der toekenning van bijdragen aan het bijzonder onderwijs op gronden van recht". Dienaangaande vermeldde het Voorloopig Verslag: „Met nadruk werd door vele leden ontkend, dat er rechtsgronden zouden bestaan, welke behooren te leiden tot toekenning van subsidiën aan de bijzondere scholen". Verschillende liberale leden der volksvertegenwoordiging verklaarden bij de schriftelijke behandeling van de aangekondigde nieuwe schoolwet, dat zij niet tegen het

Sluiten