Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nooit berouwen zal, mij aldus als 't ware bij den eersten ingang mijner loopbaan verklaard te hebben. Het moge zijn, dat ik op vijf-en-veertig-jarigen ouderdom het werk van den vijf-en-twintig-jarigen nieuweling niet meer in alle zijne bijzonderheden, niet meer in alle zijne onderstellingen , zoude willen verdedigen. Gaarne hiervan niet alleen de mogelijkheid, maar ook de zekerheid, ja de noodwendigheid onbekrompen erkennende, zoo bleef en blijft de grond der zaak steeds in mijne innerlijkste nelsovertuiging dezelfde. Tusschen het aangekondigde plan van God en het streven der Eeuw, — tusschen de begrippen van een bloot redematig, zedelijk verbeterend, wijsgeerig omgewerkt Christendom en het zuivere, vleesch en bloed dikwerf ergerend, maar hart en ziel zuiverend Christendom van Gods Woord, — tusschen de verwachtingen eener allengsche algeheele, althans algemeene, zelfvolmaking van het menschdom (met behulp van het Christendom!) en de prophecijen des oordeels en der heerlijkheid van jesus chmstds in Zijne toekomst en in Zijn koninkrijk, — tusschen de verlichting die van Boven is en de verlichting die enkel van de oppervlakten dezer aarde is, — zie ik nog steeds en kenlijker dan ooit, (bij de ontwikkeling van tijden en zaken ,) de door geene menschelijke schikkingen weg te nemen onbestaanbaarheid en strijd. Ten aanzien van die waarheden van Gods Woord , door welker belijdenis zich de Hervormde Kerk bepaaldelijk onderscheidt, en om welker wille wij ons eenmaal uit het Jodendom juist tot haren schoot begaven , is evenmin bij mij verandering voorgevallen, ten zij men aan eene misschien vrij sterker en dieper overtuiging dien naam geven wilde.

En toch! daar is wijziging van inzicht, verandering van standpunt en, in zeker opzicht, van richting bij mij voor-

1 *

Sluiten