Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

HET RECHT DER WAARHEID.

Elke waarheid, alleen reeds als waarheid, alleen reeds om dat zij waarheid is , en onafhankelijk van eenige toepassing nog of praktikaal gebruik, heeft in en door zich zelve hare hooge waarde , haar dierbaar belang , haar onbetwistbaar en heilig recht.

Eer ik nog weet, wat verbazende uitkomsten in allerlei richtingen uit het eenvoudigste wiskundige voorstel geboren worden, zoo behoort dat voorstel, als aangetoonde waarheid, mij belangrijk en eerbiedwaardig te zijn, en ik heb voor Wiskunst weinig aanleg of gevoel, indien mij de zekerheid of bewijsbaarheid van een voorstel onverschillig laat, tot zoo lang ik eerst weet wat verder gebruik daarvan te maken is in de toepassing op andere wetenschappen , of op stoffelijk nut. ; In den mensch ligt eene aangeborene bewustheid van het gewicht, van de heiligheid aller waarheid, als zoodanig, en op welk gebied het ook zij. De Goddelijke Openbaring verklaart ons dat hoog belang in zijnen diepsten grondslag: God is Waarachtig: Hij is de Hoogste Waarheid zelve.

De menschelijke Wetenschap, de Wijsbegeerte spreken het niet tegen. In elk vak van mens,chelijke kennis of

Sluiten