Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderzoek wordt het ons telkens op den voorgrond gesteld ; alle vertoogen, verhandelingen, uitéénzettingen zijn er vol van: „ allereerst mag en moet het ons te doen zijn in alles om waarheid /"

Maar die waarheid , gelijk zij om en in zich zelve onzen hoogsten eerbied vordert, zoo is zij ook alleen de moeder en voedster van alle wezenlijke goede vruchten. In wat vak zal immer de waarlijk ervaren man toegeven, dat eene goede praktijk het wezenlijke uitwerksel van een onzuivere kennis (of theorie~) zijn kan ?

Arme Godgeleerdheid! of liever diep en smertelijfc miskende Geloofswaarheid! Zij alleen schijnt van dien grondregel aller menschetójke kennis, zoo wel als der meest dagelijksche zedelijkheid, uitgesloten. Op haar gebied' is men het, tot afsnijding der hoogst wichtige vragen, al spoedig met de machtspreuk eens : „ Het komt er weinig op aan, wat men gelooft: het komt er op aan wat men doet.'" En die zoo spreken, meenen het soms ita' ernst, ja bijna gemoedelijk, dat zij hierin spreken , naar het Evangelie, naat Gods Woord. Godgeleerden van beroep , en dezen wel bij uitstek soms, geven hierin den toon. Met hunne onderscheiding tusschen geloof en geloofsbegrippen (zeer juist en wezenlijk in zich zelve, maarin deze toepassing althands hoogst ongelukkig!) gaan velen hunner de laauwheid van den Eeuwgeest omtrent» alle stellige objetHve Godsdienstwaarheid voor; — en weldra wordt het U door halfgeleerden en halfgeloovigeh1 tot verzadens toe herhaald: „ Hét komt er niet op aan , wat gij houdt voor Bijbelsche Waarheid, maar alleenlijk hoe gij handelt."

Zeg het den eehtèn Geneeskundige eens, en zie wat hij U antwoorden zal, als gij die leer toepassen zoudt willen op zijn vak: „ Het komt er weinig op aan, wat

Sluiten