Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gij voor waarheid houdt op het gebied uwer wetenschap, en hoe gij denkt over de onderscheidene stelsels, zoo gij slechts geneest." — Zeg'het den Sterre- of Zeevaartkundige : ,, De waarheden , op welke uwe waarnemingen, uwe berekeningen gebouwd zijn, komen minder in aanmerking; voorzeg ons slechts de Zons- en Maansverduisteringen , en stel ons verder in staat de saisoenen te weten, en te varen naar Oost en West!" — Zeg het den Staathuishoudkundige: „ Wat doet het er toe , of in de geldelijke aangelegenheden van den Staat zuivere of onzuivere grondbeginselen aangekleefd worden, zoo slechts in de praktijk het bestuur gelukkig voortgaat, en voorspoedige uitkomsten geeft." — Zal niet een iegelijk dezer mannen U veelbeteekenend met uw eigen: Zoo slechts! ten antwoord staan? Zal hij TJ niet voor een vreemdeling, een miskenner, een bederver in zijn vak houden, ü, die op hare waarheden als waarheden, zoo weinig prijs stelt die haar tot een zoo grof stoffelijk empirümus terug dringen wilt?

Of zal het anders zijn, waar hef de heiligste aller waarheidskennis geldt ? waar het de kennis geldt van God, van Zijne dienst, van Zijne woorden endaden, van Zjjne genade, van Zijne zaligheid? En toch! in de groote vraag over waarheid en dwaling op het gebied van Godsdienst en Openbaring , blijft ons allerwege en van uit allerlei richtingen de machtspreuk tegenwaaijen: „Het komt er weinig op aan , wat men van d.e (bespiegelende!,) waarheden des Evangelies houdt: het komt aan op zedelijkheid en deugd."

Naauwgezette Eeuw !

Een mij dierbare Vriend, om de zaak door eene gelijkenis uit een kring van denkbeelden, die zeer bij haar in aanzien is , duidelijk te maken , zeide eens van die zoo

Sluiten