Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

algemeene tegenstelling tusschen gelooven en doen, dat beperken van geheel het Christendom tot zedelijkheid en deugd: „ Zoo komt het dan alleen op de Coupon aan, de Obligatie, zelve heeft geene waarde?"

Een Dagblad, dat met het welmeenendste,voornemen van billijkheid het Adres der leden uit den Haag met de kenbaarste ingenomenheid voor de grondbeginselen van het Gfoningsche Godgeleerd gezelschap beoordeelt, heeft in eenige zijner kolommen het heerschende denkbeeld op het punt van bgbelsche leer met verwonderlijke oppervlakkigheid, (maar daardoor zelve met de meeste juistheid 1) ontwikkeld. Het beginsel, waarvan de Tijd* genoot 1 in zijne beschouwing van den openbaar geworden strijd in de Nederlandsche Hervormde gemeente uitgaat, drukt hij uit in deze woorden: „ Men leze den Bijbel in zijn zamenhang: het voorschrift van liefde en verdraagzaamheid , ja van verdraagzaamheid jegens dwaling en vooroordeel, wordt op elke bladzijde gegeven. Tot zaligspreking was voor den Heiland de erkentenis van den zondaar: Gij zijt de Christus ! genoeg , al hechtte zich ook menige dwaling aan die erkentenis. De hoofdzaak van het Christendom is het intensive, niet het extensive des geloofs."

Wij laten het bedenkelijke daar, om, gelijk in deze woorden geschiedt, de vraag omtrent het eenvoudig geloof des zondaars in de plaats te stellen aan die over het Geheel der Christelijke waarheden, wier volledige verkondiging, wier gansche omvang aan den Leeraaren Hoogleeraar in de Godgeleerdheid toebetrouwd is. Vergenoegen wij ons evenwel in geen geval met woorden, maar laat

1 Jaargang van 1843. N°. 10.

Sluiten