Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons doordringen tot de zaken. Behoort tot het intensive des geloofs niet evenzeer als tot het extensive, de waarheid der zaken , de waarheid zoo als God die openbaart in Zijn woord, ten aanzien van de voorwerpen van dat geloof ? — Zeker sprak de Heiland den zondaar zalig op de belijdenis: Gij zijt de Christus ! al hechtte zich nog aan dat geloof gebrek en onkennis. Maar zouden wij wel gerechtigd zijn die zaligspreking onbepaald uit te strekken ook tot het geval, wanneer b. v. eenig Schriftgeleerde bij die belijdenis: Gij zijt de Christus ! het protest had gevoegd dat hij te gelijk het geen verder of nader van dien Christus door de Propheten getuigd, door Hem zeiven beweerd was, niet kon aannemen , tegenspreken moest, of voor het minst voor onverschillig en niet ter zake doende hield?

Men mag verder vragen , wat uitgave of afschrift de Steller van het aangehaalde artikel toch wel mag gebruikt hebben , daarig hij op elke bladzijde verdraagzaamheid jegens dwaling en vooroordeel heeft kunnen vinden. Verdragen (en meer dan verdragen) van vijanden en vijandschap , verdragen van tegensprekers en vervolgers, verdragen van beproeving en kruis, verdragen , ja ook vooral, en met liefde, van den zondaar, van den dwalende , van den bevooroordeelde, van den tegenstander! Maar verdragen van de dwaling, van het vooroordeel zelve, waar het de hoogste en dierbaarste waarheden van Gods Woord en Openbaring geldt, dat kent de Bijbel even weinig als bet verdragen van zonde en ongerechtigheid. Of mogen dan de verklaringen van den Allerhoogste wel niet, waar het zedelijke geboden, maar toch onverhinderd, waar het goddelijke waarheden geldt, worden tegengesproken ?

Als een Apostel de bewaring ten ernstigste aanbeveelt van bet pand dar gezonde leer, als hij waarschuwt

Sluiten