Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' ^)och doen die genen in den grond weL anders, die het Christendom eigenlijk niet om het Christendom zelve willen, maar enkel, als een middel om tot hun eigen ideaal: algemeene en eigene verbetering, beschaving, veredeling, volmaking, heiliging, te geraken , vergetende dat deze dingen in Gods woord óf geheel niet, in den zin dien zij daaraan hechten, óf niet anders dan als vruchtgevolg en verschijnsel van een eindeloos hoogér denkbeeld Gods gevonden worden? En geeft men zich ten minste niet don schijn van tot dezulken te behooren, wanneer men altijd de vrucht op den voorgrond stellende, stam en wortel vergeet of verzwijgt, — goede- werken wil, maar om het even uit wat beginsel, — liefde, maar onafhankelijk van waarheid, — of eindelijk in elke ernstige navraag ten aanzien der hooge en eeuwige waarheden van het Evangelie niet anders zien wil, dan gruwzame inquisitie, onedele kettermakerij ?

Maar de Bijbel ? het Woord van God ? Aldaar is het hoogste en laatste doel van alles, ook van het geloof, ook van de goede werken der menschen, toch wel niet de mensch, maar God zelve; de zaligheid en heiliging van den mensch de eer van God zijnen Zaligmaker, zijn aldaar onafscheidelijke denkbeelden. Laat uw licht schijnen voorde menschen, is het gebod van jesds, op dat zij uwe goede werken mogen zien, en uwen Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. 1 En de Apostel besluit zijne volle voorstelling van het Evangelie aan de Romeinen met deze slotsom: Vit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeu-

1 Matth. V. 16.

Sluiten