Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op eenig menschelijk gezag of schrift hoe ook genaamd , maar op Gods Woord. Op het terrein waarop een dier Godgeleerden zijne tegenpartij noodigdc, volg ik niet alleen volgaarne , maar wensch, noch behoef, noch erken eenig ander dan dit: Gods Woord, eerlijk en zuiver onderzocht en uitgelegd. Gods Woord (hoe eng dan ook de opvatting dezer uitdrukking bij sommigen pleegt te zijn q, — Gods Woord , gelijk het zelfs door de Schrijvers van het Tijdschrift niet wordt ontkend in de Schriften van Evangelisten en Apostelen voorhanden te zijn, — Gods Woord , dat is elke uitspraak het zij dan «om of (laat het eens zoo zijn !) in den Bijbel, waarvan geen gezond verstand, geene gezonde uitlegkunde', geene gezonde kritiek onze aanneming of opvatting zal kunnen wraken , noch het afdoende gezag zal kunnen tegenspreken. Geen ander wapen dan dit, geene andere beslissing dan daaruit, wordt hier vereischt of verlangd.

Die hier tot een zoowéttigen strijd worden genoodigd, die daartoe aanleiding gaven, zijn Godgeleerden , die, meer dan het gros hunner voorstanders of aanhangers, het récht der Waarheid, dat wij boven omschreven, schijnen te erkennen. Indien toch zij van hunnen kant niet meerder hechtten aan hunne overtuigingen dan aan uiterlijke eenheid en vrede, zoo zouden zij immers het voor velen zoo smertelijke en aanstotelijke hunner leeringen, aan die eenheid hebben ten beste gegeven. Maar neen 1 verre van daar, zoo kondigde titel van hun Tijdschrift, kondigt de zinspreuk van hun Gezelschap de Waarheid als hoofddoel aan. Aan hetgeen zij zelve daarvoor houden, hechten zij veel en sterk. Zij herinneren daaraan telkens zij trachten op velerlei wijze dat te verspreiden en te doen veld winnen. Zoo moet dan, volgens hun eigen leus en zinspreuk, het strengste onderzoek of dan zich

Sluiten