Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook werkelijk Waarheid naar Gods Woord bg" hen bevindt, zoo wel plicht- als rechtmatig zijn.

Allerminst vreezen wij door het voortzetten van dezen strijd voedsel te geven aan het om ons warend en onder ons doordringend bijgeloof uit Rome. Wel integendeel, het meest beloovende middel daartegen achten wij, dat er waarheid en leven in ons Protestantismus zij; -1 dat waarheden , die Rome, hoe dan ook omwikkeld en onder de koornmate geplaatst, evenwel nog belijdt, in onze Hervormde Kerken niet openlijk ontkend, niet heimelijk ondermijnd worden , — dat eindelijk tegen eene zoodanige leer van volmaking en heiliging, als in het wezen der zaak juist naar Romes opvatting en dwaalleer leidt, krachtig worde gesproken, en, met Gods Woord voor oogen en in het hart, op nieuw geprotesteerd.

Even weinig vreezen wij, hiertoe medewerkende, iets toe te brengen tot vermeerdering van elementen, die den Staat met onrust, ons volksleven met ontbinding bedreigen. Wij hebben tegen dat gevaar een levendig, een levenwekkend beginsel, juist van noode. Belangstelling met hart en verstand, met ziel en leven, in de Godsdienst, (die van geene harer grondwaarheden kan gescheiden worden ,) is voor onze natie , ook als zoodanig in eene eeuw van stoffelijke beginselloosheid, zoo als de' onze ook door velen, die veelzins van ons verschillen vaak erkend wordt te zgn, dringende behoefte. Het geldt hier de Godsdiefct, die niet alleen voor de eeuwigheid behoudt, maar in de dagen harer wezenlijke behartiging Staten schiep en volken vormde, en aan welke ons Vaderland den oorsprong van zijn bestaan en vrijheid, van vroeger aanzien en welvaart, nimmerontkenne verschuldigd te zgn!

Wij zijn het in geen geval, zoo er van oneenigheid

2

Sluiten