Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

DE HOOFDWAARHEID VAN HET CHRISTENDOM DOOR HET GODGELEERD GEZELSCHAP ON- ' DER DE ZINSPREUK: <„OI>S WOORD IS nE WAARHEID, ONTKEND.

Het is niet voor het eerst, dat ik tegen de erkende grondstellingen van het Godgeleerd Gezelschap: Gods

Woord is de Waarheid, in het strijdperk trede. De eerste beginselen dier Godgeleerdheid, ter nedergelegd in de Christelijke Betrachtingen van drie Leeraren uit Groningen, uitgegeven in het jaar 1834, werden door de Nederlandsche Stemmen in een artikel, dat ik gaarne voor het mijne erkennë, aan de uitspraken des Bijbels getoetst. Ik mag tot dit, later gestaakt, Tijdschrift verwijzen, op dat een iegelijk oordeele, in hoe ver het aldaar gestelde al dan niet met de vorderingen van waarheid en bescheidenheid overeenkwam. » _ Sedert zijn op meer dan ééne plaats, zoo in de Nederlandsche Stemmen als ia de Stemmen en Beschouwingen, de zich meer en meer onthullende begrippen van het meergenoemde Gezelschap m het van hetzelve uitgaande Tijdschrift, op gelijken toon en op gelijke wijze onderzocht en ontleed. Ons van

JVederl. Stemmen. D. II. N°. 14.

Sluiten