Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den van het GroniH($sche Tijdschrift onder stroomen van lof- en eere-galmen , aan den Heere crristus toegebracht , zich steeds aan de ontkenning houden, dat Hij God zelf zoude zijn?-1

Of zullen wij, van onze zijde, nadere uitlegging behoeven te geven van hetgeen wij bedoelen, als wij jesus Christus gelijke eere met den Vader toekennen? Bij de treurige onkunde (men zoude anders bij velen aan kwade trouw moeten denken), die men bij zeer velen omtrent de leer der Christelijke waarheid bespeurt, is het niet zeldzaam den belgderen der Godheid van den Zoon die menigte van plaatsen te hooren tegenwerpen , waar Hij zelve zich den Vader ondergeschikt, en minder dan de Vader verklaart! Als of iemand onzer ten aanzien van Christus als mensch, als Middelaar, als gezondene des Vaders, die minderheid , die ondergeschiktheid betwijfelde! — als of de vraag niet ware over die hoogere natuur van den Heiland, die ook het Tijdschrift Waarheid in Liefde niet ontkent, maar miskent.

1 In hunne jongste Toespraak aan de Leden der Nederlandsche Hervormde Kerk (bl. 25) zeggen zij het op nieuw met zoo vele ■woorden, ofschoon met eene uitdrukking, strekkende om het zoogenaamd rechtzinnige begrip zeer te doen miskennen: »Wij Terwarren (?) Hem niet met God zeiven , die ook de God en Vader van onzen Heer jezüs Christus is, en wij zeggen daarom niet, dat nij God zelf is." De doorgaande leer van het Tijdschrift is, ondanks deze meer of min bewimpelde uitdrukking, nog wat stelliger. Zij strekt onophoudelijk om het als van zelve (indien het mogelijk ware) te doen uitkomen, dat Hij. alles in onze schatting moet zijn, behalve en buiten den waren God. — Daar moge dan nu tusschen hun gevoelen en dat van abuis eene tint van onderscheid zijn. De vraag is hier niet, wie het met abiüs of met athahasiüs houdt , maar met padlos , met johames , met den Heere !

Sluiten