Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

king: God (0«o«) wil het Groningsche Tijdschrift door Goddelijk , een Goddelijk wezen vertaald hebben , in onderscheiding van de hoogste Godheid. Met wat recht, of op wat gezag? De Grieksche taal des Nieuwen Testaments geeft er geene aanleiding toe. 0so« is nergens Goddelijk maar God, even min als A&yot ergens Woordvoerder beteekent, maar Woord.

Maar fieB? (zonder het artikel), zegt men, moet onderscheiden worden van b èsog (met het artikel), waardoor de Vader alleen, als de hooge Godheid, zal worden te kennen gegeven. — Even willekeurig! — Tallooze malen heet die Godheid des Vaders, welke ook onze tegenstanders daarvoor erkennen, «eo? zonder het artikel. En als b tel? (met het artikel) wordt ook Christus aangesproken en te kennen gegeven Joh. XX: 28. Rom IX: 5 enz. 1 De geheele kracht, en om zoo te zeggen geheel het zout dezer uitspraak van johannes in het begin van zijn Euangelie ligt, in overeenstemming met zijnen door dergelijke onverwachte zamenvoegingen zoo diep treflenden stijl, juist in die volstrekte eenzelvigheid der beteekenis van fc^ en è &sof aan deze plaats: Hij, die in den beginne bu god was (het Woord, de Zoon), was tevens , naar eene aanbiddelijke verborgenheid in het altijd ondoorgrondelijk Hoogste Wezen, god zelf.

1 Waarom het artikel in dit tweede gedeelte van Joh. t 1 ontbreekt , is (schoon de zaak van deze redegeving geheel onaf hanklijk bestaat) op zuiver spraakkundige gronden opgehelderd in mijne Voorlezingen over de Verscheidenheid en Overeenstemming der vier Evangeliën. D. I. bl. 357 en volg. Het geen het Tijdschrift daartegen inbracht bij gelegenheid eener Becensie Tan dat werk , werd beantwoord in de Aanteekeningen op het Tiveede Deel dier Voorlezingen (bl. 505 enz.)

Sluiten