Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Goddelijke Liefde , Goddelijke Heiligheid en Goddelijke Barmhartigheid, in het zaligen van den zondigen mensch door de offerhande des bloeds van Zijnen Zoon aan het kruis, 1 — aangaande Schrift en prophecy, — en wat meer en verder met deze Goddelijke waarheden, waarvan de Apostel getuigt dat zij den natuurlijken mensch dwaasheid zijn (1 Cor. II), in het naauwst en noodwendigst verband staat.

Doch ons doel, onze plicht vordert hier openlegging van geheel ons gevoelen, ontdekking van meer dan ééne bedenkelijke zijde niet alleen in de leer van het Groningsdie Tijdschrift ^ maar ook in de wijze, waarop voor die leer ingang, gunst, en de overhand wordt gezocht.

En allereerst kan ik het niet zwijgen, wat mij nog op het hart. ligt, dat de hier aangetoonde wijze van met de Schrift om te gaan, door aan de kenlijkste beteekenis der woorden omtrent de eerste en hoogste waarheid , eene andere, eene geheel willekeurige in de plaats

» Eene Verhandeling van den Heer rdtgers tab der toirr (Tijdschrift , 1843, Bl. 277 en volg.) over de Verzoening der zonde door jisds chbisits , hoop ik uitvoerig te beantwoorden bij gelegenheid der uitgave mijner Voorlezingen over het Oude Testament. Op dat men evenwel niet meene , dat ik mij alleen beroepe op eene nog aanstaande wederlegging , zoo zij hier opgemerkt, dat de leer van baedb's Symbolik des Mosditchen Cultus omtrent de offerhanden in het O. T., op welke zich de Schrijver beroept, en waaruit zijne uitéénzetting grootendeels ontleend is, in Duitschland reeds meer dan ééne wederlegging en oplossing heeft gevonden, bij name mede in het voortreffelijke Geschrift van j. h. kdbii , Das Mosaische Offer (Mitau, 1842).

Sluiten